Èd Finansye Pou Lisans Inivèsite

Financial Aid: Answers 24/7

Petèt ou deja wè chemen ou pral swiv la. Petèt ou pral bezwen pou nou ède w jwenn oswa rafine chemen an. Antouka, nou nan Barry Inivèsite konnen ke ou bezwen yon chemen ki abòdab. Se poutèt sa nou gen yon kokenn pwogram “Merit Based Scholarship” ki bay bous detid, ak prim jiska $17,000 ki baze sou nòt kimilatif GPA etidyan an ak rezilta egzamen ofisyèl li. Èd saa disponib si ou se yon etidyan a plen tan ki enterese nan yon lisans katran.

Ou pa menm bezwen ranpli yon lót aplikasyon pou ou konnen si ou se yon kandida pou bous detid saa! Jis soumèt aplikasyon pou ou rantre nan inivèsite a. N ap otomatikman detèmine si ou kalifye pou bous la yon fwa ke nou aksepte ou nan pwogram “Merit Based Scholarship” Barry inivèsite a.


Nou patisipe tou nan yon seri pwogram èd finansye ke gouvènmen federal ak eta LaFlorid ofri pou etidyan. Pou ou konnen si ou kalifye pou pwogram sa yo, w ap bezwen ranpli aplikasyon èd Federal pou etidyan an (FAFSA) nan www.fafsa.ed.gov. Aplikasyon saa gratis. Paske fon pwogram saa ka limite, nou ankouraje w ranpli aplikasyon FAFSA pi vit ke posib pou w kapab jwenn maksimòm elijibilite pou èd finansye.

Ninewo Kòd Federal Barry Se 001466

Plis ke 90% nan etidyan nou yo resevwa asistans finansye. Biwo inivèsite a jere apeprè $150 milyon dola asistans finansye pou etidyan ki kalifye, èd sa yo vinn de diferan sous. Ou kapab peye pou benefis de yon edikasyon nan yon kolèj prive. N a travay avè ou pou wè egzakteman pou ki pwogram ou kalifye.