Etidyan Ki Transfere

Si ou te ranpli yon aplikasyon FAFSA (Aplikasyon Gratis Èd Federal Pou Etidyan) pou ane saa, pou-w transfere li nan Barry Inivèsity ajoute kòd lekòl nou an. Ou pa bezwen ranpli yon lòt FAFSA.

  1. Ale nan sit entènèt https://fafsa.ed.gov.
  2. Rantre nan sit la, clike “Returning User” (ou deja gen yon kont) epi fè koreksyon pou-w chanje chwa Kolèj ou lan aplikasyon FAFSA.
  3. Ajoute nimewo Kòd Federal Barry Inivèsite 001466 e resoumèt aplikasyon an.
  4. Barry Inivèsite pral resevwa rezilta FAFSA-w elektwonikman, osito ke yo admèt ou nan lekòl la, nou pral voye yon lèt ba-w pou prim èd finansye ou.

Si-w poko ranpli yon FAFSA, ale nan sit entènèt https://fafsa.ed.gov pou-w aplike. Nimewo Kòd Federal Barry se 001466.

Règleman Siveyans Etidyan Ki Transfere

Depatman Edikasyon Etazini egzije etidyan ki transfere de yon enstitisyon a yon lòt pandan menm ane ke yo resevwa yon prim, sèvi ak yon Pwosesis Siveyans Pou Etidyan Ki Transfere. Yo pral siveye etidyan ki transfere nan Barry Inivèsite atravè yon Sistèm Done Nasyonal De Prè Pou Etidyan (NSLDS)  pou nenpòt chanjman nan dosye èd finansye yo.

Biwo Èd Finansye dwe asire-l ke etidyan-an elijib pou Sibvansyon Pell ak lòt pwogram Prè ke etidyan-an te kapab deja itilize pasyèlman nan kolèj/inivèsite kote etidyan te ale lekòl anvan. Enstitisyon pral ajoute non etidyan-an sou lis siveyans pou etidyan ki transfere epi tann sèt (7) jou jiskaske lekòl la ka debouse fon èd finansye yo. Siveyans etidyan ki transfere nesesè, menm si li pat resevwa èd finansye nan okenn lòt lekòl. Anplis de sa, pandan sèt (7) jou saa, yo pap distribye Sibvansyon Pell ou Prè, y-ap kenbe yo jiskaske pwosesis la konplete.

Peryòd datant saa nesesè pou asire ke dosye èd federal etidyan-an ajou ant Depatman Edikasyon Etazini, Barry Inivèsite e inivèsite oswa kolèj kote etidyan-an te ale lekòl anvan (si-l aplikab).

Nòt Espesyal Sou Bous Detid Florida Bright Futures:

Pou-w otorize leta Laflorid transfere bous detid Florida Bright Futures ou nan Barry Inivèsity, ou dwe vizite sit entènèt yo e itilize ID PIN ak PIN # ou te resevwa nan lèt/imèl ki konfime Aplikasyon Èd Finansye pou Etidyan Laflorid, oswa korespondans renouvèlman Bright Futures ou. Kounye-a chanje lekòl la a Barry Inivèsite. Sit entènèt saa se: www.FloridaStudentFinancialAid.org.

Oswa, rele Bright Futures gratis nan 1-888-827-2004 pou transfere bous detid ou nan Barry Inivèsite.

Tip De Èd Finansye Ki Disponib Pou Semès Prentan

Èske ou panse ou pa gen mwayen pou peye yon bon edikasyon prive ki ofri klas ki gen mwens etidyan e bon kalite pwofesè? Reflechi sou sa ankò!

Barry Inivèsity Bous Detid Akademikup to $7,750
Federal Sibvansyon Pellup to $2,865
Aksè Sibvansyon Pou Rezidan Lafloridup to $1,500
Sibvansyon Asistans Pou Etidyan Lafloridup to $500
Prè Federal Staffordup to $5,500
Aksè Sibvansyon Barryup to $4,000

Wi, ou GEN mwayen pou peye bon edikasyon ke Barry Inivèsite ofri a!

Èd finansye baze-l sou elijibilite yon etidyan ak kantite fon ki disponib.