Aplike Pou Èd Finansye

Gen plizyè etap ou dwe pran lè w ap aplike pou èd finansye. Aplike pi bonè posib epi swiv etap ki endike anba a. Pa ezite kontakte Biwo Èd Finansye a, si ou gen nenpòt kesyon.

  1. Aplike pou admisyon nan Barry Inivèsite..

  2. Konplete Aplikasyon Gratis Èd Federal pou Etidyan (FAFSA) osito ke posib. Asire w ke ou mete Barry Inivèsite kòm youn nan inivèsite pou resevwa rezilta FAFSA ou.Kòd Enstitisyon Barry se 001466. Ou ka ranpli aplikasyon an sou entènèt.

      Bibliyotèk Videyo Èd finansye

  3. Si ou se yon rezidan pèmanan Laflorid, soumèt aplikasyon pou Aksè Sibvansyon Pou Rezidan Laflorid (FRAG) nan Biwo Èd Finansye a, pa pita ke premye jou nan semès ke ou ap mande sibvansyon an.


    Yo ka chwazi sèten aplikan pou verifikasyon dapre direktif Depatman Edikasyon Federal. Yo pral mande aplikan ke yo seleksyone yo, soumèt deklarasyon Taks, fòm verifikasyon, ak lòt dokiman pou sipòte enfòmasyon ke yo bay yo. Soumèt dokiman sa yo sèlman si Biwo Èd Finansye a mande ou.

    Si ou pa yon sitwayen Ameriken oswa yon nasyonal, yo ka oblije w soumèt yon kopi kat rezidans ou oswa dokiman de departman Sitwayen Ameriken e Sèvis Imigrasyon ki pwouve estati ou Ozetazini.