prè dirèk FeDeRAL

Barry Inivèsite patisipe nan Pwogram William D. Ford Prè Dirèk Federal. Prè Dirèk la bay etidyan yon jan pou yo prete lajan pou peye pou etid avanse a yon interè ki ba. Depatman Edikasyon Etazini finansye Prè Dirèk olye de yon bank oswa yon lòt enstitisyon finansye. Prè Dirèk:

  • Senp: Ou prete dirèkteman nan men gouvènman federal, ki li menm pase prè a bay yon ajans finansye. Jeneralman, y ap bay menm ajans finansye a tout prè yo, menm si ou resevwa Prè Dirèk de diferan lekòl.
  • Pratik: Ou pral gen aksè sou entènèt a enfòmasyon kont Prè Dirèk ou 24 è pa jou e 7 jou pa semèn.
  • Fleksib: Ou ka chwazi nan yon varyete de plan ranbousman ke yo prepare pou satisfè bezwen prèske nenpòt moun ki prete lajan, epi ou kapab chanje plan ranbousman w dapre jan bezwen w chanje.

Yo desène prè apre ke yo detèmine ke ou elijib pou sibvansyon, bous detid, ak Travay-Etid Federal (FWS). Pake èd finansye w kapab enkli prè ki baze sou bezwen w (sibvansyone) ak/oswa ki pa baze sou bezwen w (pa sibvansyone). Yo ofri prè federal dapre maksimòm lajan ou elijib pou w resevwa selon stati depandans ou ak nivo etid ou. Ou gen dwa prete mwens ke kantite lajan yo desène a, oswa pa prete ditou. Ranbousman komanse tipikman 6 mwa apre ou gradye oswa ou enskri pou mwens ke mwatye tan selon sa ki rive anvan an.

Kondisyon pou Elijibilite Prè Federal pou Etidyan

Pou w elijib pou yon Prè Dirèk Federal, etidyan yo dwe:

  • Gen yon FAFSA ki valid nan dosye yo
  • Konplete verifikasyon (si yo chwazi w)
  • Ap travay pou konplete yon degre
  • Enskri pou omwen mwatye tan (minimòm 6 kredi) chak semès
  • Gen omwen yon minimòm estanda pwogrè akademik ki satisfezan

DIFERAN Tip de prè dirèk

FATV video: Diferan Tip Prè Federal pou Etidyan / Types of Federal Student Loans

Sibvansyone: Disponib pou etidyan lisans katran ki gen bezwen finansye. Depatman Edikasyon peye enterè pandan peryòd etidyan yo enskri omwen a mwatye tan, e pandan peryòd gras ak delè peman yon prè. To enterè varyab, e li chanje chak premye jiyè. Gen frè tou, ki kouvri depans ou dwe peye lè w pran yon prè ke Depatman Edikasyon dedui.

Tanpri sonje ke moun k ap prete pou premye fwa apre premye jiyè 2013 pa kapab resevwa prè sibvansyone pou plis ke 150 pousan de kantite tan sa dwe pran pou fini pwogram detid ou a.

Pa Sibvansyone: Pa baze sou bezwen finansye e yo chaje enterè pandan tout peryòd prè a, ki enkli; pandan etidyan an lekòl, e pandan peryòd gras e peryòd delè peman yon prè. To enterè a varyab, e li chanje chak premye jiyè. Gen frè tou, ki kouvri depans ou dwe peye lè w pran yon prè ke Depatman Edikasyon dedui. Etidyan gen dwa chwazi kite enterè a akimile oswa peye ajans finansye a chak twa mwa.

Paran PLIS: Disponib pou ede paran ki elijib e ki gen timoun depandan ki etidyan lisans katran, peye depans edikasyon yo. Yo chaje enterè pandan tout peryòd prè a. Gen frè tou, ki kouvri depans ou dwe peye lè w pran yon prè. Maksimòm prim sa a limite a pri ekolaj la mwens lajan w resevwa de tout lòt èd. Ranbousman ap kòmanse imedyatman apre ou resevwa debousman final prè a, oubyen ou kapab kontakte ajans finansye a pou mande yon delè peman yon prè. Pou w kalifye yo cheke kredi w.

FATV Playlist: Apèsi - Prè Paran Plis / Parent PLUS Loan – Overview

Ki kantite lajan ou ka prete?

Maksimòm Limit Anyèl pou Prè

Nivo Detid

DEPandan

enDEPandan

Premye-ane (0-29 kredi)

$5,500 (yon maksimòm de $3,500 de kantite sa a kapab prè sibvansyone)

$9,500 (yon maksimòm de $3,500 de kantite sa a kapab prè sibvansyone)

Dezyèm-ane (30-59 kredi)

$6,500 (yon maksimòm de $4,500 de kantite sa a kapab prè sibvansyone)

$10,500 (yon maksimòm de $4,500 de kantite sa a kapab prè sibvansyone)

Twazyèm-ane e plis (60+ kredi)

$7,500 (yon maksimòm de $5,500 de kantite sa a kapab prè sibvansyone)

$12,500 (yon maksimòm de $5,500 de kantite sa a kapab prè sibvansyone)

Maksimòm Limit Prè Total

KANTITE

Etidyan Depandan

$31,000 (yon maksimòm de $23,000 de kantite sa a kapab prè sibvansyone)

Etidyan Endepandan

$57,500 (yon maksimòm de $23,000 de kantite sa a kapab prè sibvansyone)

Kijan POU APLIKE POU YON prè DIRÈK FEDERAL sibvansyone e pa sibvansyone

Etap 1: Konplete Aplikasyon Gratis Èd Federal pou Etidyan (FAFSA) nan https://studentaid.gov/. Yo pral enkli prè w yo nan pake èd finansye w, si ou elijib.

Etap 2: Konplete yon Prè Dirèk Federal Akò Legal Prensipal (MPN). MPN se yon pwomès ke w fè a Depatman Edikasyon Etazini pou w ranbouse frè ak enterè sou prè w. Epitou li eksplike tèm ak kondisyon prè w yo.

FATV Video: Kouman pou m konplete Akò Legal Prensipal pou prè Sibvansyone/Pa Sibvansyone?

How do I complete the Master Promissory Note for the Subsidized/Unsubsidized loan?

Etap 3: Konplete Konsèy Pou Antre Nan Yon Prè. Sesyon Konsèy pou Antre nan yon Prè pran apeprè 30 minit pou konplete e pral familyarize w a dwa e responsablite w kòm yon moun k ap prete lajan.

FATV Video:Konsèy Pou Antre Nan Yon Prè / Loan Entrance Counseling

Prè Dirèk ou pa kapab debouse toutotan ou pa konplete twa etap ki anwo a. Si w gen difikilte pou w konplete MPN nan oswa pati konsèy la, tanpri kontakte Depatman Edikasyon Etazini Sant Sipò pou Prè Etidyan nan 1-800-557-7394.

Lòt jan POU w FINANSe eDIKASYON W

FATV Playlist: Ki sa yon Prè Prive ye? / What is a Private Loan?

Prè Altènatif: Si w itilize tout lòt fòm èd finansye epi ou bezwen lajan adisyonèl toujou pou depans edikasyon w, gen bank ak lòt òganizasyon ki ofri prè pou edikasyon. Prè sa yo egzije ke yo cheke kredi w, e gen de fwa ou kapab bezwen yon moun pou andose w. Tèm prè sa yo varye de yon ajans finansye a yon lòt, donk fè rechèch sou yon varyete de ajans e revize tèm ak kondisyon prè a ak anpil swen anvan ou aplike pou asire w ke ou jwenn yon prè ki satisfè bezwen w otan ke posib.

Prè Dirèk Federal tipikman ofri yon frè ki pi ba pou prete lajan e benefis favorab ki fèt espesyalman pou etidyan lisans katran ak fanmi yo. Ou dwe konsidere prè altènatif sèlman lè w fin fè tout rechèch konsènan elijibilite w pou tout prè federal.

SISTÈM done nasyonal PRÈ Pou Etidyan (NSLDS)

FATV Video: Aksè a Enfòmasyon Prè w yo? / Accessing Your Loan Borrower Information

Sistèm Done Nasyonal Prè Pou Etidyan (NSLDS), se dosye santral Depatman Edikasyon Etazini kote yo kenbe tout dokiman èd pou etidyan yo. Li gen enfòmasyon de lekòl yo ak ajans ki gen garanti, konsènan pwogram Prè Dirèk e lòt pwogram èd federal. Sistèm Done NSLDS bay etidyan yo yon kote santral pou yo wè prè federal ak sibvansyon yo pandan tout peryòd èd la; ki kòmanse ak lè yo apwouve èd la jiska debousman e ranbousman (si l aplikab).

Pou w wè dosye NSLDS ou, antre nan sit entènèt Èd Federal pou Etidyan.

Konsèy Pou Soti Nan Yon Prè

Si w gen yon prè federal pou etidyan, ou dwe konplete yon “Konsèy pou Soti Nan yon Prè” chak fwa w gradye, ou enskri pou mwens ke mwatye tan oswa w kite lekòl. “Konsèy pou Soti Nan yon Prè” ba w enfòmmasyon enpòtan pou prepare w pou ranbouse prè w yo. Etidyan ki oblije konplete yon Konsèy pral resevwa yon imèl de Biwo Èd Finansye a, pou avize yo.

Pou konplete “Konsèy pou Soti Nan yon Prè”, antre nan https://studentaid.gov/. Sesyon konsèy la ap pran apeprè 20 a 30 minit pou konplete l. Si w gen nenpòt kesyon pandan pwosesis la, tanpri kontakte Biwo Èd Finansye a.

FATV Video: Konsèy pou Soti nan yon Prè / Loan Exit Counseling