Pwogrè Akademik Satisfezan

An konfòmite ak règleman federal yo, Barry Inivèsite te etabli kritè swivan yo pou mezire pwogrè akademik (SAP) ke ou dwe satisfè pou resevwa èd finansye federal. Pou mentni elijibilite pou èd finansye, yon etidyan dwe fè pwogrè satisfezan nan yon pwogram akademik pou yon diplòm. Gen de jan yo detèmine pwogrè satisfezan; yon mezi kalifikatif e yon mezi tan presi.


Pati Mezi Kalifikatif: (Nòt Kimilatif - Gpa)

Tout etidyan Barry Inivèsite dwe satisfè ak kenbe yon nòt kimilatif (GPA) ke inivèsite a egzije pou kontinye elijibilite w pou ou enskri epi gradye.

Etidyan lisans katran yo dwe kenbe yon minimòm nòt kimilatif (GPA) de 2.0.

Etidyan metriz ak doktora dwe kenbe yon minimòm nòt kimilatif (GPA) de 3.0.

Etidyan Medsin Podyatrik yo dwe gade nan Katalòg de Nòm Pwogrè Akademik Barry Inivèsite pou Etidyan Metriz.

Etidyan ki nan Pwogram Asistan Doktè yo dwe ale nan Katalòg de Nòm Barry Inivèsite pou Etidyan Metriz ak Manyèl Didaktik Ane a pou Nòm Pwogrè Akademik yo.

Pati Mezi Tan Presi: (Maksimòm Tan Ak Pousantaj Tan Pou Fini)

Etidyan yo dwe konplete pwogram edikasyonèl yo nan yon maksimòm peryòd de tan (mezire pa kantite kredi ke yo eseye konplete) epi yo dwe genyen (resevwa yon nòt satisfezan) yon pousantaj minimòm pou tout kredi yo eseye konplete. Kantite tan li pran pou fini pa dwe depase 150% de tan detèmine pou pwogram akademik la. Kantite tan sa a se minimòm kredi obligatwa pou resevwa yon diplòm nan pwogram akademik la.

Pou konplete kondisyon pou diplome nan maksimòm peryòd de tan ke yo pèmèt la e pou yo konsidere w kòm yon etidyan ki fè pwogrè akademik satisfezan (SAP), yon etidyan dwe konplete 67% de tout kredi ke li eseye avèk siksè.

Pou asire konfòmite pou gradye e kontwole pwogrè akademik satisfezan (SAP) etidyan an, yo pral verifye nan fen chak semès, maksimòm peryòd de tan ke yo pèmèt pou li fini pwogram akademik la.

Konprann Pwogrè Satisfezan

Kredi Ke Etidyan Te Eseye Konplete

Kantite kredi ke etidyan an eseye konplete enkli tout kou ke etidyan an enskri la dan, jiska fen dat limit ki aplikab pou ajoute/kite yon kou. Nenpòt kredi ke etidyan an eseye konplete ki anile ak retire nan relvednòt yon etidyan (e.g., atravè retire yon klas) toujou konsidere kòm kredi etidyan an eseye konplete pou detèmine elijibilite èd finansye dapre règleman sa a. Kredi ke etidyan eseye konplete enkli tout nòt, tankou "F", "IP", "I", "NC", ak "W".

Retire De Yon Klas (Nòt W)

Yon nòt "W" ke yo ba ou apre peryòd pou ajoute/kite yon kou, konsidere kòm kredi etidyan an eseye konplete pou detèmine elijibilite èd finansye li dapre règleman sa a.

Nòt Enkonplè (Nòt I)

Yon nòt “I” ke ou resevwa pou yon kou okòmansman, ke yo ranplase pa yon nòt satisfezan apre, konte kòm kredi ou konplete. Yon nòt "NC" konsidere kòm satisfezan dapre règleman sa a. Si yon etidyan oblije repete yon kou, kou sa a konte kòm kredi ke etidyan an eseye konplete.

Kredi Transfere /Clep/ Etid Aletranje / Kredi Pou Klas Plasman Avanse (Ap)

Kredi Barry Inivèsite aksepte pou yon pwogram etid pou yon diplòm konsidere kòm kredi yon etidyan eseye konplete e resevwa pou evalyasyon SAP. Yon klas “Audit” kote ou pa resevwa nòt pou li, pa konte kòm kredi yon etidyan eseye konplete. Yo pral fè yon evalyasyon kalifikatif SAP pou tout etidyan, nan fen chak semès.

Chanjman Pwogram Detid

Chanjman pwogram Lisans Katran: Yo ka aksepte kèk kou nan pwogram detid ou te ye anvan an kòm kou elektif pou nouvo pwogram detid la. Kou sa yo konte kòm kredi yon etidyan eseye konplete e resevwa pou evalyasyon SAP.

Chanjman pwogram Metriz: Gen de fwa ou ka itilize youn ou plizyè kou kòm elektif nan yon lòt pwogram akademik kòm kredi yon etidyan eseye konplete e resevwa pou evalyasyon SAP. Si nouvo pwogram detid la gen elektif ak kou ki espesifik, e kou ou te pran nan pwogram anvan an pa aplikab, kou sa yo p ap konte kòm kredi yon etidyan eseye konplete e resevwa pou evalyasyon SAP.

Revizyon Pwogrè Akademik Satisfezan

Nan fen chak semès, Biwo Èd Finansye a pral revize pwogrè akademik satisfezan pou moun ki ap resevwa èd finansye.

Règleman sa a aplikab pou tout etidyan Lisans Katran, Metriz ak Doktora ki ap resevwa èd finansye federal.

Si yon etidyan pa fè pwogrè akademik satisfezan nan fen yon semès, etidyan an pral resevwa yon lèt pou notifye l ke yo mete l sou avètisman èd finansye pou yon semès. Yo pral debouse èd federal pou semès swivan an, men nan fen semès sa a, Biwo Èd Finansye a pral revize dosye akademik etidyan an e ya pran aksyon pou revoke èd finansye l, si pwogrè akademik li pa satisfezan. Si yo revoke èd federal pou etidyan an, y ap voye notifikasyon konsènan pwosesis apèl la.

Sou Avètisman

Premye fwa ke yon etidyan pa satisfè egzijans pou konplete yon kou oswa resevwa minimòm nòt kimilatif la, y ap mete etidyan an sou avètisman èd finansye. Etidyan an ap toujou rete elijib pou èd finansye federal.

Sou Revokasyon

Etidyan p ap elijib pou resevwa okenn èd finansye federal oswa enstitisyonèl, menm si yo pèmèt etidyan an kontinye enskripsyon nan Barry Inivèsite.

Reprann Elijibilite Apre Èd Finansye Te Revoke

Tanpri sonje ke avètisman pa yon kòz pou yon apèl. Etidyan ki pèdi elijibilite pou resevwa èd finansye ka fè yon apèl kont revokasyon an si gen yon sikonstans valab ki anpeche l kenbe estanda pwogrè akademik li.

Pwosedi Apèl

Si yo revoke èd federal yon etidyan, etidyan ka fè yon apèl kont desizyon sa a. Etidyan an dwe konplete fòm Apèl Pwogrè Akademik Satisfezan Barry Inivèsite a e soumèt tout dokiman obligatwa yo.

  • Soumèt alekri yon eksplikasyon de poukisa etidyan an pa t kapab satisfè oswa mentni kondisyon pwogrè akademik li, epi dekri sikonstans ijan an ak enpak li sou pèfòmans etidyan an.
  • Soumèt tout dokimantasyon ki pwouve sikonstans etidyan an, tankou yon lèt doktè oswa kopi bòdwo medikal si etidyan site pwoplèm medical kòm rezon, ki fè li pa t satisfè kondisyon yo (lòt dokiman ou kapab bay se kopi deklarasyon yon doktè, bòdwo lopital, bòdwo ki gen rapò ak ijans lan, rapò lapolis, dokiman divòs, anons lanmò / sètifika lanmò, eksetera).

Ou dwe soumèt tout apèl bay Komite Apèl la nan Biwo Èd Finansye a, pa pita ke 60 jou apre kòmansman semès revokasyon èd finansye pou pwogrè akademik ki pa satisfezan. Desizyon an baze sou enfòmasyon etidyan an bay ak revizyon dosye akademik li. Tout desizyon ke komite apèl la pran final.

Fòm Apèl Pwogrè Akademik Satisfezan.