Bous Detid Ak Sibvansyon

Barry Bous Detid

Chak ane Barry bay etidyan kap kòmanse premye ane inivèsite oswa ki transfere de yon lòt inivèsite bous detid dapre siksè akademik yo. Bous saa renouvlab si etidyan an kenbe yon pwogrè akademik satisfezan ak yon GPA 2.0 ou plis.

Lòt Èd Ki Disponib

Anplis de bous detid Barry ke nou mansyone anwo a, lè yon elèv ap aplike nan Barry Inivèsite, li kapab chèche e aplike pou fon dotasyon e lòt bous detid enstitisyonèl ki disponib ke yo kapab kalifye pou yo resevwa. Pou plis enfòmasyon ale nan www.barry.edu/scholarships.

Sibvansyon Aksè Barry

Sibvansyon Aksè Barry bay etidyan ki kab pwouve ke yo gen yon bezwen finansye prim dapre rezilta aplikasyon (FAFSA). Kantite lajan yo resevwa a ka varye, li baze sou lè w aplike. Premye moun ki aplike se yo ki premye sèvi.

Sibvansyon Atletik

Yo bay etidyan ki montre yon kapasite atletik eksepsyonèl yon sibvansyon atletik. Yon Etidyan ki enterese dwe kontakte antrenè an chèf la oswa "Department of Intercollegiate Athletics".

Financial Aid: Answers 24/7