Pwogram Federal Travay-Etid (FWS)


Travay-Etid Federal se yon pwogram ed finansye gouvènman-an bay dapre bezwen etidyan-an. Li bay opòtinite pou travay a tan pasyèl, li fasilite-w fè lajan pou ede-w ak depans kolèj ou. Pwogram saa ba-w posibilite pou jwenn travay. Youn se travay akademik sou kanpis la, ki vle di w-ap bay yon sèvis ki esansyèl pou Inivèsite-a oswa yon travvay ki gen rapò ak metye w-ap aprann nan. Barry Inivèsite administre pwogram saa dapre la lwa, règleman federal e enstriksyon Depatman Edikasyon Etazini an (U.S. Department of Education), epi pwòp règleman inivèsite a.

Objektif pwogram ki anplwaye etidyan yo se:

  • Bay etidyan ki anplwaye yo yon gwo varyete de opòtinite pou travay.
  • Eksperyans travay la fasilite devlopman etidyan-an nan metye l-ap aprann nan.
  • Bay etidyan-an yon anviwònman travay ki pral anseye-l diferan responsablite ak opòtinite travay.
  • Bay etidyan-an yon opòtinite pou-l ede peye depans lekòl li.

Kijan Pou Yo Konsidere-M Pou Travay-Etid Federal?

Pou-w elijib pou Travay-Etid Federal, se pou inivèsite a aksèptè-w nan yon pwogram detid kote w-a resevwa yon diplòm; sè pou-w yon sitwayen Ameriken oswa ou pa sitwayen men ou elijib e montre bezwen ed finansye le ou ranpli aplikasyon FAFSA-a (Free Application For Federal Student Aid). Anplis, sè pou aplikasyon FAFSA-a konplè e san erè. Ou kapab ranpli aplikasyon FAFSA-a sou entènèt la nan site https://fafsa.ed.gov.

Distribisyon prim Travay-Etid Federal la baze sou yon sistèm ke premye-ki-vini se premye-ki-sèvi dapre etidyan ki elijib yo, dapre kantite lajan ki gen nan fon an, e kantite etidyan ki aplike oswa kalifye pou travay. Fon pwogram federal sa a trè limite, yon fwa lajan ki gen nan fon an fini ou pap ka patisipe.

Etidyan ki vle kontinue patisipe nan pwogram nan dwe kenbe yon pwogrè akademik ki satisfezan pandan y-ap travay e yo dwe satisfè tout règleman pwogram Tit IV Federal (Federal Tittle IV program).

Piske fon ak travay limite, Travay-Etid Federal pa garanti okenn etidyan yon travay. Pou-w gen plis chans pou yo plase-ou nan pwogram lan aplike anvan 30 Mas.

Etidyan Entènasyonal

Etidyan entènasyonal pa kalifye pou resevwa fon de pwogram Tit IV Federal, ni fon de Travay-Etid Federal (Title IV and Work-Study programs).

Pou Kòmanse

Pou yo konsidere plase-w nan yon Travay-Etid, etidyan-an dwe:

  • Resevwa prim Travay-Etid Federal la
  • Konplete tout verifikasyon ki nesesè pou èd finansye (si sa aplikab)
  • Konplete yon aplikasyon travay sou entènèt nan sistèm Workday a.

Se etidyan ki elijib e ki resevwa prim Travay-Etid Federal sèlman ki ka aplike pou pozisyon nan sistèm Workday a. Ou kapab kreye yon kont nan systèm lan, sèvi ak imèl Barry ak yon modpas ki valab. Ou gen dwa soumèt yon aplikasyon pou jiska twa pozisyon. Se sèlman etidyan ki gen yon aplikasyon ak fòm verifikasyon èd finansye konplè, yo pral konsidere. Plasman pou travay baze sou yon sistèm ke premye-ki-vini se premye-ki-sèvi. Ou gen dwa cheke estati aplikasyon-ou sou sistèm Workday a.

Sipèvizè Travay-Etid la va kontakte elèv yo chwazi pou yon entèvyou. Si yo anboche-w, w-a resevwa yon imèl ak enstriksyon sou kijan pou-w konplete pwosesis anbochaj (The Onboarding) nan sistèm Workday a. Yon pati nan pwosesis la enkli pou ou prezante dokiman orijinal pou ka ranpli fòm verifikasyon anplwayman I-9 la (Employment Verification Form I-9). Dokimantasyon orijinal sa a dwe nan biwo yon reprezantan Resous Imen (Human Resources) pa pita ke twa (3) jou ouvrab apre dat ou resevwa notifikasyon de anbochaj la. Si-w pa suiv direksyon sa yo, sa pral lakòz ke-w pèdi travay la. Etidyan-an pa ka kòmanse travay tout o tan pwosesis “Onboarding” nan pa konplete e Rèsous Imen (HR) fè-l konnen ke ou li apwouve.

Kesyon Moun Poze Souvan

1. Kijan yo detèmine elijibilite?

Pou-w kalifye pou Travay-Etid Federal, etidyan-an dwe montre li gen yon bezwen finansye, l-ap travay pou yon diplòm e li se yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan pèmanan. Se pou-w aplike pou èd finansye e ou resevwa prim de Travay-Etid Federal (FWS) nan pake ou resevwa kòm ed finansye. Pou aplike, ou dwe soumèt aplikasyon FAFSA (Free Application for Federal Student Aid), ki yon aplikasyon gratis pou èd etidyan federal sou entènèt nan sit https://fafsa.ed.gov.

Etidyan ki te deja resevwa èd k-ap retounen nan pwogram nan dwe kenbe yo pwogrè akademik satisfezan pandan y-ap travay nan pwogram nan (fò yo konplete 24 kredi pou chak ane akademik ak yon mwayèn kimilatif 2.0) e yo pa dwe anreta ou manke peye nenpòt pwogram Tit IV Federal oswa pwogram prè nan men leta.

2. Èske prim Travay-Etid Federal (FWS) mwen ka chanje pandan ane akademik la?

Wi. Si ou resevwa lòt resous adisyonèl, kantite lajan Travay-Etid Federal ka chanje, tankou si-w resevwa yon bous detid oswa yon sibvansyon. Lè prim Travay-Etid Federal ou a chanje, w-ap resevwa yon lòt lèt de èd finansye ki montre chanjman lan prim ou e yo pral mete enfòmasyon-w ajou nan entènèt sou sistèm Workday a.

3. Kisa Sèvis Kominotè FWS ye?

La lwa Edikasyon Federal (Federal Higher Education Act) egzije ke yon pousantaj etidyan nan Travay-Etid yo travay nan pozisyon kote y-ap bay sèvis nan kominotè-a. Sèvis kominotè vle di yon sèvis k-ap ede amelyore la vi rezidan kominote yo, spesifikman sitwayen ekonomi yo mwens, oswa ede rezoud de bezwen ke yo genyen. Sèvis sa yo enkli organizasyon ki bay sèvis pou swen sante, swen pou timoun, alfabetizasyon, konsèy sikolojik, edikasyon (leson patikilye), asistans sosyal, sèvis sosyal, transpòtasyon, lojman ak amelyorasyon katye, sèkirite piblik, prevansyon krim, rekreyasyon, devlopman riral, ak amelyorasyon kominote a. Lè yon anplwaye bay yon etidyan Travay-Etid Federal (FWS) yon pozisyon sa sèvi bezwen kominote a, e etidyan-an limenm fè yon eksperyans ki anrichisan e ki rèkonpanse-l a la fwa.

4. Ki sa Pwogram FWS / America Reads (Lamerik li) ye?

Pwogram Lamerik li te kòmanse an 1997 pou ede ogmante nivo alfabetizasyon timoun Ameriken. Etidyan FWS yo gen dwa bay leson nan lekòl matènel oswa elemantè, sant kominotè, oswa alfabetizasyon fanmi ou byen nan pwogram aprè lekòl. Avan etidyan-an kòmanse travay nan yon pwogram lokal sa yo, li dwe patisipe nan fòmasyon de kat èdtan kote yo peye-l. Yo ekzije etidyan sa yo pase 15 a 20 èdtan pa semèn ap bay leson lekti patikilye a timoun de jaden danfan jiska twazyèm nivo nan yon kote nan kòminote-a ki apwouve pa pwogram “America Reads”.

5. E si-m pa touche kantite lajan mwen elijib pou li-a nan FWS?

Pòsyon nan prim ou-a ou pa touche nan fen ane akademik la w-ap pèdi-l, paske li pa ka transfere nan yon lòt peryòd akademik.

6. Kijan pou mwen jwenn yon travay?

Etidyan ki kalifye dwe soumèt yon aplikasyon travay nan entènèt sou sistèm Workday a (li obligatwa ke ou gen yon kont). Ou ka aplike pou jiska twa pozisyon. Nou eseye plase etidyan yo nan premye chwa travay yo; sepandan, sa pa toujou posib. Nou plase etidyan yo sou baz premye moun ki aplike yo se premye moun yo sevi.

7. Èske lajan FWS kapab ale otomatikman e dirèkteman pou peye ekolaj mwen oswa lòt chaj inivèsite-a?

Non. Lajan pwogram Travay-Etid Federal la aktyèlman peye-w pou travay ou (yo peye-w de jan; swa yon Depozit Dirèk nan kont ou oswa yo ba-w yon kat debi ki gen lajan ladan-l) pandan ane akademik la.

8. Ki sa yo peye-w pou chak lè mwen travay e konbyen lè mwen ka travay?

Sa yo peye-w baze sou nivo konpetans ou ak eksperyans travay la egzije de ou. Pou yon etidyan ki ap retounen travay, yo konsidere pèfòmans ak kantite tan w-ap fè menm travay la. Baze sou jan travay la klasifye ou gen dwa touche $9.00 pou chak lè pou yon travay ki pa mande anpil konpetans e $10.25 pou youn ki egzije anpil konpetans.

Pou America Reads e lòt travay pou sèvis kominotè yo peye (inkli travay sèvis kominotè ki pa sou kanpis) $9.00 ou plis.

Kantite èdtan yon etidyan kapab travay ap nan entènèt sou sistèm Workday a . L-ap inkli kantite lè etidyan-an gen dwa travay chak semèn. Etidyan pa dwe depase èdtan sa yo sòf si yo vle ratrape lè ke yo te manke nan menm peryòd payman-an (pa egzanp yon kenzèn). Yo entèdi etidyan yo travay plis ke 20 èdtan pa semèn.

9. Èske mwen ka travay plis ke 20 èdtan pa semèn?

Non. Yon etidyan Travay-Etid Federal kapab travay yon maksimòm de 20 èdtan pa semèn.

10. Kijan pou mwen soumèt lè mwen travay yo?

Tout etidyan Travay-Etid Federal dwe ponche lè yo komanse travay ak lè yo fini travay nan entènèt sou sistèm Workday a. Sipèvizè yo dwe verifye e apwouve lè etidyan-an travay chak lendi pa pli ta ke midi.

11. Èske mwen ka travay nan plis ke yon FWS djòb sou kanpis la?

Non. Yon etidyan kapab travay yon sèl FWS djòb a la fwa.

12. Èske yo ka depoze chèk Travay-Etid dirèkteman nan kont labank mwen?

Wi. Apre yo anboche-w pou travay, ou gen dwa enskri nan Depozit Dirèk nan sistèm Workday a.

13. Ki moun mwen ka kontakte si mwen gen lòt kesyon?

Si ou gen kesyon konsènan kalifikasyon ou pou Travay-Etid Federal oswa sou prim FWS ou, tanpri kontakte:

Office of Financial Aid
Barry University
Kelley House
11300 NE Second Ave.
Miami Shores, FL 33161-6695
305-899-3673
fwsemployment@barry.edu

Orè Biwo: 8:30 a.m. - 5:00 p.m., lendi jiska vandredi

Work-Study Placement & Hiring
Barry University
Human Resources
Federal Work-Study Program
305-899-7890
fwsemployment@barry.edu
Thompson Hall 109

Orè Biwo: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., lendi jiska vandredi

14. Ki Opòtinite djòb ki genyen nan Travay-Etid Federal?

Tanpri gade ki Travay-Etid Federal djób ki disponib sou entènèt nan sistèm Workday a (se pou-w gen yon kont).